Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Solar Enterprise

Toepassing
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Solar Enterprise, onderdeel van R.Elise, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De voorwaarden van de medecontractant (hierna genoemd “de klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal aanvaard te hebben.
Studies, offertes en overeenkomsten.
3. Foto’s, catalogi, folders of andere door Solar Enterprise geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.
De offertes blijven één maand geldig.
4. De klant doet zijn bestelling door aanvaarding van de geldige offerte via ondertekening door een wettelijk gemachtigde (hierna genoemd “offerte/overeenkomst”). Bestellingen zijn slechts bindend na ontvangst van de getekende offerte/overeenkomst, betaling van het volledige bedrag en mededeling door de klant van alle inlichtingen nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van de prestaties. Indien Solar Enterprise tot de constatatie komt dat het systeem niet kan geïnstalleerd worden door enige technische reden, kan Solar Enterprise de overeenkomst zonder compensatie vanharentwege ontbinden.
5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen blijven eigendom van Solar Enterprise, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is exclusief aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Solar Enterprise behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
6. De klant informeert Solar Enterprise van zodra er antwoord van de subsidieautoriteiten ontvangen is.
Levering van de goederen (indien geen installatie)
7. De leveringstermijnen van materialen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Solar Enterprise niet. Vertraging in de levering geeft dus geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
8. Eventuele vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de klant.
9. Indien de klant de eventuele goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Solar Enterprise het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding.
10. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico van de goederen over op de klant na levering of na kennisgave voor ophaling door de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant. Alle goederen blijven wel eigendom van Solar Enterprise zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet volledig werd betaald.
11. De klant verbindt er zich toe om Solar Enterprise alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de installatie.
12. De uitvoering wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Solar Enterprise om en zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden, is de klant een vergoeding verschuldigd aan Solar Enterprise voor de geleden schade. Solar Enterprise bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
13. De werf dient door de klant op eigen kosten toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De klant verbindt er zich toe om enerzijds op de plaats van levering alle voorwerpen te verwijderen die zouden kunnen hinderen en anderzijds de bescherming op zich te nemen van alle voorwerpen dat hij ter plaatse laat tijdens de levering en plaatsing.
14. Elektriciteit voor de uitvoering van de werken is te voorzien door de klant.
15. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 1 uur), te wijten aan de klant of diens aangestelden, zullen worden aangerekend aan de klant.

16. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, gaat het risico na levering van de goederen over op de klant. Alle goederen blijven wel eigendom van Solar Enterprise zolang de factuur m.b.t. deze goederen of prestaties niet volledig werd betaald.
17. Het einde van de werken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet van de klant, behoudens expliciet anders voorzien.
18. De klant moet de goederen bij de levering en/of aan het eind van de werken nazien. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of na het einde van de werken geen bemerkingen of eventuele zichtbare gebreken aangetekend werden overgemaakt aan Solar Enterprise, de goederen en/of de installatie geacht wordt definitief aanvaard te zijn. De nietbetaling van de goederen en/of werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.  19. Solar Enterprise waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geïnstalleerde goederen die zich manifesteren gedurende 5 jaren vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de oplevering zoals bepaald in art. 17, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt binnen de maand aan Solar Enterprise aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg. Dit geldt ook voor de manipulatie van de goederen door de klant of door een derde nadat het gebrek duidelijk is geworden.

Aansprakelijkheid van Solar Enterprise
20. De eventuele garantie en/of aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde of
geïnstalleerde producten is in ieder geval beperkt tot de door de fabrikant
verstrekte waarborgen.
21. Solar Enterprise is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie,
maten, kleur en design door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de
offerte/ overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten,
de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch
oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de
gebruikte materialen.
22. Solar Enterprise kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele
garantie een dekking:
o voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een
bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door
de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud
van Solar Enterprise
o voor gebreken of schade die voortvloeit uit overmacht, abnormaal gebruik,onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een derde, slijtage of externe invloeden , …
o voor de goederen die gewijzigd of gemoduleerd werden met elementen die niet door Solar Enterprise werden geïnstalleerd of geleverd of voor goederen die gemonteerd of gedemonteerd werd door andere dan Solar Enterprise.
Prijs & Betaling
23. De prijs is uitgedrukt in Euro, taksen niet inbegrepen. De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteitsdocumenten voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde.
Solar Enterprise is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offerte/overeenkomst.
24. De facturen van Solar Enterprise zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van Solar Enterprise, op het rekeningnummer zoals opgegeven in de factuur, offerte/overeenkomst, tenzij expliciet anders vermeld.
25. Eventuele betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door Solar Enterprise zouden kunnen worden toegestaan, verbinden Solar Enterprise niet voor toekomstige overeenkomsten.
26. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist. 27. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling door de klant na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs door Solar Enterprise.
28. Wanneer de offerte/overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds door Solar Enterprise uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken klant, verhoogd met een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs. Solar Enterprise behoudt zich het recht voor de schadevergoeding te verhogen indien de werkelijke schade meer is dan 15%. 29. Al de overeenkomsten met Solar Enterprise worden beheerst door het Belgisch recht.

Solar Enterprise by R.Elise BE0875.509.033 Nestor de Tierestraat 126, 9700 Oudenaarde